N279

Kennisnemen van het regionaal plan voor de bereikbaarheid in Zuid-Nederland. Het plan van de regio is samengebracht in het
bidbook ‘Bereikbaarheid Zuid-Nederland, samen, slim, robuust’.
Dit bidbook is de regionale inbreng voor verdere gesprekken met het Rijk over de aanpak van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van Zuid-Nederland. In het bidbood is ook de N279 tussen Asten en Veghel opgenomen.

Op 5 november is het regionaal plan besproken met de Minister Schulz van Haegen. Afhankelijk van het resultaat van het overleg met de Minister en de 2e kamer, worden de maatregelen met financiële strategie komend halfjaar door de regio gezamenlijk in detail uitgewerkt. Dit resulteert in een Bereikbaarheidsakkoord voor de regio Zuidoost-Brabant. Planning is dat dit in 2016 wordt voorgelegd aan de gemeenteraden in Zuidoost-Brabant. Dan worden ook de leden van de voormalige klankbordgroep De Ruit Veghel geraadpleegd over het pakket.

Kansen voor bereikbaarheid Veghel vanuit Bidbook Zuid-Nederland
In 2015 is “De Ruit” rond Eindhoven gesneuveld. Als antwoord hierop is een bidbook bereikbaarheid Zuid-Nederland gemaakt. Hierin zijn onderstaande trajecten opgenomen:

trajecten-maatregelen

Voor de uitvoering van de maatregelen uit het Bidbook is budget beschikbaar. Het is nu aan de regio Zuid-Nederland om een bereikbaarheidsakkoord te formuleren dat tot een breed gedragen uitvoering van de maatregelen leidt. Maar wat betekent dit nu voor Veghel:

  • In het bestuursakkoord van de provincie is opgenomen, dat “we de bereikbaarheid in Zuidoost-Brabant verbeteren, met een focus op de A58/A67 en N279. We realiseren, met behoud van de bestaande aansluiting bij Eerde en passend in de aanpak van de gehele N279, een nieuw aansluiting op de A50 bij Veghel, een 2*1-baans randweg bij De Dubbelen/Foodpark en een half verdiepte ligging bij Doornhoek (Veghel)”  Kaartje principeoplossingKaartje van principeoplossing van omlegging van de N279 in het kader van De Ruit
  • Aansluiting N279-noord/A50:Voor de N279 is geld opgenomen voor een nieuwe aansluiting op de A50, een omlegging van de N279 tussen Doornhoek en Zijtaart, het vervangen van de brug over de Zuid-Willemsvaart bij Keldonk en het ongelijkvloers maken van bestaande gelijkvloerse aansluitingen. Een verbreding van de A50 naar 2×3, tussen de nieuwe aansluiting Zijtaart en het volledig ongelijkvloers maken van de bestaande aansluiting van de N279-Noord bij De Amert, komt pas in beeld wanneer in de toekomst de N279 tussen de A50 bij Veghel en de A67 bij Asten verbreed moet worden naar 2×2 rijstroken.

Verantwoordelijkheden van gemeente, provincie en Rijk
De N279 is een provinciale weg. De provincie staat hiervoor aan de lat. Voor de A50 geldt dat het Rijk hiervoor verantwoordelijk is. De rol van de gemeente ten aanzien van de A50 is lobby naar het Rijk om de A50 te verbreden en de aansluiting N279-noord/A50 aan te pakken. Voor de N279 geldt dat de provincie en gemeenten in de regio gezamenlijk optrekken om de bereikbaarheid van Veghel en de regio te verbeteren.
Het provinciebestuur is gemandateerd om voor de maatregelen die passen binnen het bestuursakkoord van de provincie besluiten te nemen. Als men maatregelen wil die niet passen in het bestuursakkoord moet dit worden voorgelegd aan Provinciale Staten. Dit geldt ook voor het bidbook. Als de maatregelen passen bij de afspraken die gemaakt zijn in het kader van het bidbook bereikbaarheid Zuid-Nederland dan zal het Rijk en de regio hieraan meewerken. Zo niet dan zal hierover nadere besluitvorming plaats moeten vinden.

Ambitie
Met de opwaardering van de N279 heeft Veghel de ambitie om:

  • De bereikbaarheid van de bedrijventerreinen in Veghel te waarborgen en daarmee werkgelegenheid, groei, voorzieningen en verenigingsleven op een hoog niveau te kunnen handhaven
  • Foodpark Veghel te realiseren
  • Leefbaarheid in het buitengebied en de woongebieden te verbeteren door het sluipverkeer te weren.

m dit te bereiken zijn investeringen in de infrastructuur van de N279 en de A50 noodzakelijk. Hiermee willen we dat Veghel aantrekkelijk blijft als vestigingsplaats voor bedrijven en als woonplaats voor inwoners.

De oplossing uit bidbook biedt kansen voor (ondernemend) Veghel
Verdeeldheid in Veghel, het aandragen van nieuwe alternatieve oplossingen of het maken van geen keuze, kan er dus toe leiden dat er niet wordt geïnvesteerd in de bereikbaarheid – en dus de toekomst – van Veghel. De oplossing zoals opgenomen in het bidbook is wellicht niet de meest ideale, maar wel de enige reële en mogelijke oplossing die groei van Veghel mogelijk maakt.

Tijdens de Raadsvergadering van 4 april j.l. met als thema
N279-Zuid/bereikbaarheid zijn de zienswijzes van diverse partijen gepresenteerd.
Bekijk hier de presentaties.


Via nieuwsbrieven houdt aannemer Combinatie de Vaart u op de hoogte over de werkzaamheden voor de verbreding N279 Noord ‘s- Hertogenbosch – Veghel.

Kijk voor meer informatie ook op Noordoostcorridor