Bijeenkomst POM & gemeente Meierijstad 6 november

Op dinsdagavond 6 november kwamen ruim 100 personen op uitnodiging van het Platform Ondernemend Meierijstad (POM) en de gemeente bij elkaar om geïnformeerd te worden over, elkaar te informeren en input op te halen voor onderwerpen & activiteiten waarmee het POM en de gemeente samen bezig zijn. Ondernemers, ambtenaren, bestuurders vanuit het POM & de gemeente en raadsleden beleefden gezamenlijk een interactieve avond met diverse sessies, voldoende discussie, ruimte voor ideeën en waarin ze werden bijgepraat over de actuele stand van zaken op de volgende thema’s: bereikbaarheid & mobiliteit, citymarketing, bedrijfshuisvesting, energie, ondermijning en onderwijs & arbeidsmarkt.

Onderstaand een heel summiere weergave van de uitkomsten per thema:

 • Bedrijfshuisvesting:
  • Er is in alle kernen behoefte aan uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijventerreinen, met name ook voor de uitbreiding en groei van lokale ondernemers
  • Er is in Meierijstad een goede mix van omvang van ondernemers
  • Grotere bedrijven kunnen niet allemaal binnen de eigen kern worden gehuisvest, maar lokaal moet ook ruimte worden blijven voor groei en uitbreiding
  • Benut de mogelijkheden voor bedrijfshuisvesting in de vrijkomende agrarische bebouwing (vab’s)
  • De gemeente zou proactief moeten meedenken bij vergunningsaanvragen van ondernemers, etc. Goede voorlichting over wat wel/niet mogelijk is is daarbij van belang
  • Waardering voor aanwezigheid en inzet van bedrijfscontactfunctionarissen vanuit de gemeente
 • Citymarketing:
  • Het is belangrijk om succes te koppelen aan initiatieven, ondernemers en evenementen
  • Het is een idee om een ‘label’ of beeldmerk te ontwikkelen voor de herkenbaarheid van Meierijstad
  • Ondernemers zouden ook (mede)initiatiefnemer moeten zijn van de profilering van de gemeente
  • De grote bedrijven in Meierijstad zouden nadrukkelijker betrokken moeten worden
  • Bij de profilering moeten jonge mensen / talenten betrokken worden en deze moet ook daar op gericht worden
 • Energie / Energieke Regio:
  • Door gezamenlijk (Rabobank-gemeente-POM) te starten met Energieke Regio Ondernemend Meierijstad en daarmee het vliegwiel voor ondernemers te creëren om  in te zetten op energiebesparing en verduurzaming van energie willen we ook een oplossing bieden voor onwetendheid en onbekendheid op dit gebied
  • Het delen van best practices is belangrijk om andere ondernemers te inspireren
  • De overheid moet zich een betrouwbare partner tonen en duurzaam beleid voeren waarbij maatregelen op het gebied van energiebesparing worden beloond
  • De koppeling maken tussen huurders en pandeigenaren biedt kansen om gebouwen te verduurzamen
  • Infrarood en waterstof biedt wellicht op termijn kansen
 • Mobiliteit:
  • Gaat over het anders organiseren van verkeersstromen
  • Kijk naar de behoefte van jongeren en mensen die net op de arbeidsmarkt komen
  • In hoeverre kan het OV-gebruik gestimuleerd worden en wat moet er aanvullend dan nog geregeld worden
  • We moeten aan de slag met experimenten om te testen wat hier wel en wat hier niet werkt
  • Hoe organiseren we de verbinding tussen woon- en werklocaties?
  • Een betere invulling van de mobiliteitsbehoefte en afname van de filedruk is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bedrijven, werknemers en overheid
 • Bereikbaarheid:
  • De N279 is een provinciale weg: het noordelijke deel is verbreed en daar is de doorstroming gigantisch verbeterd. Het zuidelijke deel wordt nu conform voorstel provincie opgewaardeerd
  • Los van het provinciale deel en de provinciale verantwoordelijkheid, heeft zowel de provincie als de gemeente ook een verantwoordelijkheid voor de verbinding van het noordelijke en zuidelijke deel bij Veghel
  • De gemeente wil een bedrijventerrein-ontsluitingsweg realiseren van Keldonk richting bedrijventerrein De Dubbelen
  • Het bedrijfsleven wil dat een robuuste oplossing wordt gecreëerd en ook aan de noordzijde een extra bedrijventerrein-ontsluitingsweg wordt gerealiseerd
  • De mogelijkheden hiervoor zullen de gemeente en het bedrijfsleven de komende periode inzichtelijk maken
 • Ondermijning:
  • Betreft de vermenging van de onder- en de bovenwereld
  • Er spelen zich veel criminele zaken af in reguliere omgevingen, waarvan wij geen weet hebben maar wel mee te maken hebben: ook in de gemeente Meierijstad, binnen verenigingen, op bedrijventerreinen, in de horeca, etc.
  • Middels de presentatie van de gemeente wordt inzicht gegeven in voorbeelden en situaties
  • De gemeente doet een beroep op ondernemers en inwoners om verdachte zaken altijd te melden (al dan niet anoniem) om criminaliteit te beperken, tegen te gaan en/of voor te zijn
 • Onderwijs & arbeidsmarkt:
  • De afstemming van scholing en werkgelegenheid – de afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven en de rol van de overheid daarin – is van groot belang, maar heel lastig om samen te brengen
  • Doelstelling is om gezamenlijk te komen tot acties die bijdragen aan een betere afstemming tussen het scholingsaanbod / de keuzes van leerlingen en de behoefte vanuit bedrijven
  • Jeugd moet vroegtijdig in contact worden gebracht met het zittende bedrijfsleven en zij moeten gemotiveerd worden om praktische opleidingen in de techniek, zorg en logistiek te volgen
  • Bedrijfsscholen bieden mogelijk kansen, evenals gastlessen en hybride docenten

Wanneer u op het onderwerp klikt, kunt u de presentatie hiervan bekijken