Eerste POM-nieuwsbulletin

Het eerste bulletin vanuit het POM met een update met nieuws:
• Uitnodiging nieuwjaarsreceptie POM op 15 januari 2019
• Interactieve ondernemersbijeenkomst POM: 1e bijeenkomst op 25 januari .
• Bereikbaarheid en mobiliteit
• Road2University
• Startersnetwerk Meierijstad
• Huisvesting arbeidsmigranten
• Energieke Regio Ondernemend Meierijstad (EROM)
• Opdrachten uitvoeren voor de gemeente Meierijstad
• Meet-up onderwijs-bedrijfsleven AgriFood Capital op 7 februari
• Gratis loopbaanadvies voor 45+-ers

Nieuwjaarsreceptie POM
Op 2019 vindt de nieuwjaarsbijeenkomst plaats waarvoor wij u graag uitnodigen.
Datum:      dinsdag 15 januari 2019
Tijdstip:     19.30 tot 22.30 uur, aanvang programma 20.00 uur
Locatie:     Hellings Machinebouw B.V. Speijkerstraat 5, Sint-Oedenrode

U kunt zich nog vóór 12 januari 2019 aanmelden

Interactieve ondernemersbijeenkomsten POM: 1e bijeenkomst op 25 januari!
Het POM start dit jaar met kleinschalige maandelijkse bijeenkomsten voor ondernemers met als belangrijkste doelstelling het stimuleren van ondernemerschap. Diverse thema’s komen aan bod en er is voldoende gelegenheid om kennis, ervaringen en contacten uit te wisselen onder begeleiding van een deskundige.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 25 januari 2018 van 08.00-10.00 uur aan de Pater van den Elsenlaan 31 in Veghel. Het thema van deze bijeenkomst is: “Hoe kom ik aan goed personeel?”.
Het programma bestaat uit het kennis maken met elkaar, het uitwisselen van ervaringen, maar er worden ook nieuwe inzichten gegeven over het werven van nieuwe mensen, het behoud van personeel, aanboren van nieuwe doelgroepen. De bijeenkomst wordt geleid door drs. M. van der Loo, een deskundige op HRM-gebied.
Meld u nu -tot uiterlijk 18 januari- via secretariaat@pom.nl aan want het aantal deelnemers is beperkt tot 25.

In totaal staan er dit jaar 11 interactieve bijeenkomsten gepland, telkens op vrijdagochtend van 08.00-10.00 uur. De thema’s en data voor de eerste vier bijeenkomsten zijn reeds bekend. Naast 25 januari zijn dat:
–    22 februari: Bedrijfsopvolging
–    29 maart: De aanschaf en gebruik van zonnepanelen
–    26 april: Hoe presenteer ik mijn bedrijf zo interessant mogelijk aan scholieren en studenten?

Bereikbaarheid en mobiliteit
Vanuit het POM zetten we ons in voor een optimale bereikbaarheid van de gemeente Meierijstad e.o. voor bedrijven, werknemers en inwoners. Dit uit zich o.a. in infrastructuur (o.a. verbreding van de N279 Veghel – Den Bosch, verbetering doorstroming N279 Veghel – Asten, onderzoek naar verbetering van de doorstroming op de A50, realisatie bedrijventerreinontsluiting Keldonk-Doornhoek en onderzoek naar een nieuwe bedrijventerreinontsluiting aansluitend op bedrijventerrein De Dubbelen), maar de komende jaren zullen we ook meer en meer moeten inzetten op verbetering van de mobiliteit: hoe kunnen we verkeersstromen anders of op een ander tijdstip organiseren, zodat de bereikbaarheid van Meierijstad voor werkgevers, werknemers en inwoners wordt verbeterd. Het gaat hierbij om gedragsverandering en als voorbeelden van mogelijkheden kan gedacht worden aan het stimuleren van fietsgebruik, voor- en natransport aansluitend op het Openbaar Vervoer, carpoolen, elektrische deelauto’s, het delen van faciliteiten als parkeerplaatsen tussen bedrijven, etc.

Marjolein Brandt van het Brabants Mobiliteitsnetwerk (BMN) kan samen met u -kosteloos- op bedrijfsniveau de kansen, wensen en behoeften op het gebied van mobiliteit inventariseren. Dit op basis van eerste gesprek met een vertegenwoordiger van uw directie en/of HR. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om een enquête onder werknemers uit te zetten om hun mobiliteitsbehoeften in beeld te brengen. De voordelen die ondernemers en hun medewerkers ervaren als gevolg van andere vormen van mobiliteit, zijn o.a. minder file en parkeerproblemen, verbeterde bereikbaarheid, fittere werknemers, minder ziekteverzuim en een verbeterd imago van het bedrijf.

Laat uw mogelijkheden voor verbetering van mobiliteit ook in beeld brengen!
Een afspraak met Marjolein Brandt kan door contact op te nemen via m.brandt@xtnt.nl of 06-21868845.

Road2University: kennismakingscolleges door universiteiten om jezelf verder te ontwikkelen
De Rotary Veghel heeft het initiatief genomen om werknemers dicht bij huis de kans geven te proeven aan een universitaire opleiding en hen te triggeren meer aan zelfontplooiïng te doen. Daarom organiseert ze op 21 en 22 januari  onder de naam Road2University kennismakingscolleges door vier universiteiten op de Noordkade in Veghel. De avonden zijn vooral bedoeld voor ambitieuze werknemers met een hbo- of universitaire opleiding en werkgevers woonachtig in en rondom Meierijstad die open staan voor investeren in zichzelf of in zijn of haar organisatie. Meer informatie en aanmelden via: http://www.r2u.nl/.
Startersnetwerk Meierijstad van start!
Startende ondernemers zijn belangrijk voor de lokale economie. Ze zorgen voor vernieuwing en werkgelegenheid. Efficiënte begeleiding bevordert het starten van een onderneming. Het geeft steun in de beginfase van de onderneming en in de eerste jaren daarna; het zorgt voor meer succesvolle starters. Het is heel belangrijk om het huidige bedrijfsleven continue te voorzien van vers bloed en nieuwe inspiratie. Dat kan bereikt worden door startende ondernemers met hen in contact te brengen en ondernemers van elkaar te laten leren. Daarnaast wordt door de stimulering van startende ondernemers de concurrentiekracht van ondernemend Meierijstad vergroot en proberen we glans te geven aan de toekomstige parels van Meierijstad.

Het POM, de lokale Rabobanken en de gemeente Meierijstad hebben daarom samen de handschoen opgepakt om startende ondernemers in de gemeente Meierijstad te helpen bij een succesvolle start en Startersnetwerk Meierijstad opgericht. Binnen dit netwerk organiseert het POM samen met de deelnemende ondernemersverenigingen, de gemeente en de Rabobanken activiteiten zoals netwerk- en themabijeenkomsten, coaching&begeleiding en digitale ontmoetingen via een netwerkapp. De coördinatie van het startersnetwerk is in handen van Rachel van de Greef en Lonneke van der Linde. Binnenkort meer informatie!

Huisvesting arbeidsmigranten
Er komen steeds meer arbeidsmigranten naar Nederland, o.a. omdat de Nederlandse beroepsbevolking het aantal vacatures niet meer aan kan. Ook de gemeente Meierijstad heeft een behoorlijk aantal arbeidsmigranten in haar gemeente wonen en werken. Om ervoor zorgen dat de arbeidsmigranten ook in de toekomst hier werkzaamheden willen verrichten, zal ook gezorgd moeten worden voor meer en kwalitatief goede huisvesting voor arbeidsmigranten in de gemeente en nabij de werklocaties. Om het probleem te duiden en oplossingen te bieden heeft de gemeente een projectgroep ingericht met daarin vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, ZLTO, uitzendorganisaties, de politie en de gemeente. Ook dorps- en wijkraden en arbeidsmigranten zelf worden in dit proces betrokken. Op 12 december is een bijeenkomst georganiseerd voor en met de verschillende stakeholders.

Op dit moment worden verschillende woonvormen onderzocht (grootschalig aan de rand van het bedrijventerrein, grootschalig in het buitengebied, kleinschaliger in woonwijken) en gerelateerd aan criteria als beheersbaarheid, kwaliteit, veiligheid en welzijn. Doelstelling is om uiterlijk medio 2019 tot een raadsbesluit te komen met daarin doelstellingen over de te huisvesten arbeidsmigranten in de gemeente, het type huisvesting en mogelijke locaties/gebieden waar de huisvesting kan plaatsvinden.

Energieke Regio Ondernemend Meierijstad
Eind 2018 hebben de gemeente, de lokale Rabobanken en het POM gezamenlijk Energieke Regio Ondernemend Meierijstad (EROM) opgericht. Doelstelling is om ondernemers te helpen bij energiebesparing en verduurzaming van het energiegebruik met als motto “Mogen we u helpen verdienen aan duurzaamheid”. Deelnemende bedrijven krijgen gratis advies over energiebesparing, het zelf opwekken van duurzame energie, verbetering van het comfort in hun gebouwen en het zich profileren als maatschappelijk verantwoorde organisatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van lokaal gevestigde onafhankelijke adviseurs. Deze worden geselecteerd op basis van ervaring en competenties en opgeleid om met de methoden van Energieke Regio te adviseren.

In februari 2019 zal de eerste bijeenkomst worden gehouden, maar geïnteresseerde ondernemers met concrete ideeën/plannen om het energieverbruik te verduurzamen kunnen zich nu reeds melden via jos@pom.nl.

Opdrachten uitvoeren voor de gemeente Meierijstad
Over het algemeen moet de gemeente projecten openbaar aanbesteden. Voor de opdrachten waarvoor de gemeente Meierijstad zelf geschikte partijen zoekt om een offerte uit te brengen, is het inkoop-aanmeldformulier gemaakt. Als u als ondernemer ook kans wilt maken op opdrachten vanuit de gemeente, is het van belang om u te registreren en/of om u gegevens up to date te houden. Dit om een zo actueel mogelijke lijst te behouden en actieve partijen zoveel mogelijk kansen te bieden. Meer informatie is hier te vinden.
Meetup onderwijs-bedrijfsleven Agrifood Capital
In samenwerking tussen partners in de regio Noordoost-Brabant organiseren AgriFood Capital Werkt! en VNO-NCW Brabant Zeeland op donderdag 7 februari 2019 van 15.00 tot 19.30 uur een Meet-Up van bedrijven en scholen. Op deze Meet-Up ontmoeten bedrijven en scholen (vo, mbo, hbo) elkaar om contacten te leggen en elkaar te inspireren over ‘leren in de praktijk’. De Meet-Up wordt opgevolgd door een excursieprogramma om de praktijk nog meer te kunnen proeven. Via deze link. tref je de vooraankondiging aan en kun je je gratis aanmelden voor deze bijeenkomst.
Gratis loopbaanadvies voor 45+-ers
45-plussers kunnen vanaf 2019 gratis loopbaanadvies krijgen, maakt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maandag bekend.
Eerder konden alleen specifieke beroepsgroepen gebruikmaken van een dergelijke subsidie, zoals ambulancemedewerkers, schoonmakers en leerkrachten.
“De mensen die er eerder gebruik van hebben gemaakt, waren positief”, stelt minister van Sociale Zaken Wouter Koulmees. “Maar ik denk dat nog veel meer mensen er profijt van kunnen hebben. Daarom heb ik besloten dat alle 45-plussers in aanmerking komen.”Koolmees stelt daarom nog eens 3 miljoen euro extra beschikbaar voor de regeling, waardoor in totaal 17 miljoen euro aanwezig is voor het loopbaanadvies voor 45-plussers. Lees hier ook