POM-nieuwsbulletin 2019.3

De 3e (drie-wekelijkse) berichtenbulletin van POM, met deze keer:

 • Energieke Regio Ondernemend Meierijstad     
 • Landelijke Opschoon Dag – 23 maart
 • Bedrijventerreinbehoefte Meierijstad
 • Startersnetwerk Meierijstad
 • Bereikbaar Meierijstad – 14 maart

  Energieke Regio Ondernemend Meierijstad
  Kick-off Energieke Regio Ondernemend Meierijstad
  Op 18 februari vond de kick-off plaats van Energieke Regio Ondernemend Meierijstad. Dit initiatief heeft door de samenwerking van de gemeente Meierijstad, het Platform Ondernemend Meierijstad en de Rabobanken Hart van De Meierij en Uden Veghel, een enorm draagvlak. Om bedrijven direct en effectief bij te kunnen staan in de energietransitie, is de hulp ingeroepen van Energieke Regio. Energieke Regio heeft een aantoonbaar beproefde werkwijze ontwikkelt, die bedrijven en maatschappelijke organisaties helpt om hun gebouwen en organisatie te verduurzamen en dat uit te dragen.
  De drie ondernemers uit Meierijstad die voorlopen in hun bedrijfsvoering op duurzaamheid, spraken over de stappen die zij reeds hebben gezet.
  • Eric Serrarens van Angro; “Wat mijn belangrijkste drijfveer is? Ik hoorde tijdens een avondje uit een mooie tegelwijsheid; als wij niets doen, wie dan? Wij hebben een groot pand, er is ruimte en het is haalbaar, dus waarom zouden we het niet doen”.
  • Maickel Versantvoort van Coldservice toonde de 7000 zonnepanelen op daken en gevels, en vertelde over zijn plannen om met restwarmte en waterstof aan de slag te gaan. “Zelfs uit het buitenland komen ze kijken hoe wij dat hier doen”.
  • Bert van Hasselt over het nieuwe bedrijfspand van Zanten dat momenteel in aanbouw is en in juni geopend wordt. “Hoe komen we op het bizarre idee om een energieneutraal pand neer te zetten? We willen volledig klaar zijn voor de toekomst, en we willen iets terugdoen en teruggeven aan de maatschappij“.
  Na afloop van deze avond hebben 11 bedrijven zich al direct ingeschreven voor een begeleidingstraject. Zij starten binnenkort met een intakegesprek en krijgen een advies op maat. Wilt u ook energie besparen en een advies op maat? Neem contact op met jos@pom.nl


         
  Landelijke Opschoon Dag – 23 maart
  Doe mee aan de Landelijke Opschoon Dag op 23 maart en houdt uw bedrijventerrein schoon!
  In 2018 heeft de staatssecretaris op nationaal niveau een afspraak gemaakt met het bedrijfsleven om zwerfafval -en met name plastic flesjes- de komende jaren fors te verminderen. Vervolgens zijn pilots in 4 gebieden in Nederland gestart, waaronder in de gemeente Meierijstad. Het uiteindelijke doel is een schone gemeente Meierijstad met 70-90% reductie van plastic flesjes in het zwerfafval en 90% hergebruik. Om dat te bereiken wil de organisatie -Nederland Schoon- op korte termijn komen tot 120 deelnemers, adoptie van zo veel mogelijk gebieden in Meierijstad om schoon te houden en massale deelname aan de Landelijke Opschoon Dag op 23 maart a.s. Op dit moment nemen reeds 61 ondernemers, 5 scholen en 8 sportverenigingen deel aan de actie(s) in Meierijstad.
  Om het aantal ondernemers uit te breiden en gezamenlijk als “bewoners” van de bedrijventerreinen in de gemeente Meierijstad te zorgen voor terreinen zonder zwerfafval, willen we u bij deze vragen om deel te nemen aan de Landelijke Opschoon Dag op zaterdag 23 maart en het openbaar gebied rondom uw bedrijf schoon te houden door dit te claimen op www.schoonopdekaart.nl. Tijdens de Landelijke Opschoon Dag kunnen werkgevers en werknemers samen het goede voorbeeld geven door van 08.00 – 11.00 uur gezamenlijk het openbaar gebied schoon te houden en te onderhouden. Als u(w) bedrijf wil deelnemen aan deze actie kunt u zich melden via marjon@pom.nl. Geef daarbij dan ook aan met hoeveel mensen u wilt deelnemen. Voor onderhoudsmaterialen zal worden gezorgd. Zie voor meer informatie de bijlage. Adviseurs van Nederland Schoon zullen u mogelijk de komende week ook benaderen voor deelname.

  Bedrijventerreinbehoefte Meierijstad 
  Tussenresultaten onderzoek bedrijventerreinbehoefte Meierijstad
  Om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen stelt de gemeente een bedrijventerreinenvisie op. Hierbij informeren we jullie over de voortgang van het onderzoek naar de bedrijventerreinbehoefte. Tot dusver is onderzoek gedaan naar het huidige functioneren van de bestaande bedrijventerreinen. De bevindingen zijn overwegend positief:
  • Circa 50% van de werkgelegenheid in Meierijstad is gevestigd op bedrijventerreinen. Dit is relatief veel
  • De leegstand op terreinen is relatief laag (circa 5%)
  • De terreinen in Meierijstad scoren overwegend positief ten opzichte van vergelijkbare terreinen in de regio op de componenten werkgelegenheid, vastgoed en ruimtelijke kwaliteit
  • Ondernemers beoordelen hun bedrijventerrein gemiddeld met een 7,7
  • We verwachten in de komende 5 jaar een uitbreidingsvraag van bedrijven
  • Bedrijven met een verplaatsingswens willen het liefst in de eigen kern, maar in ieder geval in Meierijstad blijven
  • Uit de enquête en interviews bleken vier centrale thema’s te komen: Vestigingsklimaat van de bestaande terreinen, uitbreidingsruimte voor lokale ondernemers, (solitaire) bedrijvigheid in het buitengebied en zwaardere bedrijvigheid. Deze thema’s worden verder uitgediept in de bedrijventerreinenvisie.
  Op 14 februari is een presentatie over de stand van zaken voor de gemeenteraad gehouden. De bedrijventerreinenvisie Meierijstad wordt in het tweede kwartaal van 2019 afgerond en voorgelegd aan de gemeenteraad.

  Startersnetwerk Meierijstad
  Kickoff Startersnetwerk Meierijstad – Het Startersnetwerk Meierijstad is ontstaan doordat de gemeente Meierijstad, Rabobank en Platform Ondernemend Meierijstad (POM) hun krachten bundelden om nieuwe ondernemers in Meierijstad een goede start te gunnen. Waarom? Omdat nieuw aanwas van ondernemers ongelooflijk hard nodig is voor een blijvend goed vestigingsklimaat.
  Naast inspireren, enthousiasmeren en ontmoeting faciliteren, gaan we startende ondernemers ook verbinden met de bestaande ondernemers(verenigingen).
  Op woensdag 20 maart 2019 van 8.00 uur tot 10.00 uur wordt in De Afzakkerij op CHV Noordkade in Veghel, het startersontbijt voor ondernemers die na 1-1-2018 ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel en/of in de nabije toekomst een bedrijf willen starten. Als je tot deze doelgroep behoort of iemand kent die tot deze doelgroep behoort, schrijf je dan voor 1 maart a.s. in via starters@pom.nl. Vergeet niet je bedrijfsgegevens te vermelden. 

  Bereikbaar Meierijstad – 14 maart 
  Bereikbaar Meierijstad – Het Brabantse Bereikbaarheidsdebat op 14 maart. De gemeente en het bedrijfsleven stellen momenteel gezamenlijk een bereikbaarheidspropositie op met als doel extra middelen voor mobiliteit en infrastructuur beschikbaar te krijgen vanuit o.a. de provincie. In de propositie wordt uitgegaan van een integrale aanpak met o.a.
  • aandacht voor de N279 en A50,
  • extra bedrijventerreinontsluitingen bij Veghel,
  • openbaar / collectief vervoer,
  • ‘slimme’ oplossingen,
  • een voorziening voor vrachtwagen parkeren,
  • oplossingen op het gebied van mobiliteit (andere vormen van vervoer of vervoer op andere tijdstippen) die we momenteel met een groot aantal bedrijven in Meierijstad aan het verkennen zijn.
  Als de propositie gereed is, zal deze uiteraard met u worden gedeeld.

  Vooruitlopend op de verkiezingen voor Provinciale Staten op 20 maart a.s. organiseert het Platform Ondernemend Meierijstad (POM) samen met evofenedex op donderdag 14 maart a.s. ‘HET Brabantse bereikbaarheidsdebat’. Tijdens dit debat zullen diverse politieke partijen, o.a. VVD, CDA, PvdA, PVV en Groen Links aan de hand van prikkelende stellingen, groepsdiscussies en 1-op-1 debatten hun visie geven op:
  • de bereikbaarheid van Meierijstad,
  • verbreding van de A50,
  • stadsdistributie,
  • openbaar vervoer,
  • ‘smart mobility’.
  Het is een Brabantbreed debat waardoor ook onderwerpen aan de orde zullen komen die niet specifiek op een bereikbaar Meierijstad zijn bericht.

  Dit debat zal op 14 maart a.s. plaatsvinden bij de Jumbo – Rijksweg 15, Veghel – en vangt aan om 19.15 uur.
  Graag nodigen wij hierbij ook geïnteresseerde bedrijven uit om hierbij aanwezig te zijn. Gezien het aantal beschikbare plaatsen en in verband met de voorbereidingen, is aanmelding vooraf verplicht. Indien u aanwezig wilt zijn dient u zich hiervoor uiterlijk 28 februari a.s. per mail aan te melden via secretariaat@pom.nl.

   

  Wil je de nieuwsbrief ook op een ander mailadres ontvangen? Bel of mail ons!
  Ook voor andere wijzigingen kan je contact opnemen op 0413-354120 of via secretariaat@pom.nl